JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Szanowni Państwo!  Drodzy Koledzy!

Fundacja  Pomocy  Emerytom  i  Rencistom  Wojskowym istnieje od 1992r. działa na postawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. (Dz.U. z 2016r. poz. 40) oraz Statutu.

9 czerwca 2004 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Stosownie do Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ma prawi pozyskiwania odpisów 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja nie jest instytucją dotowaną ze środków finansowych Skarbu Państwa.

W codziennej działalności pomocowej o charakterze socjalnym i prozdrowotnym Fundacja realizuje zasadę międzypokoleniowej więzi i solidarności żołnierskiej.

Najpełniej wyraża ją nasze hasło:

 

POMÓŻ KOLEDZE W POTRZEBIE!

 

Kierując się postanowieniami Statutu i ideą wyrażoną w haśle:

  • Fundacja gromadzi fundusze na celową pomoc finansową; pozyskane środki pochodzą z odpisów 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych, darowizn i rozprowadzania fundacyjnych cegiełek;
  • Zebrane środki finansowe przeznacza na społeczną pomoc potrzebującym ze środowiska emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin;
  • Udziela pomocy materialnej w szczególności osobom niepełnosprawnym, chorym, dotkniętym biedą bądź ubóstwem.

 

Nasze konto bankowe: PEKAO S.A. 12 1240 6003 1111 0000 4940 4687

 

Ustawa z dnia 25 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła możliwość dokonywania przez nie odpisu 1% tego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. W 2017 r. wprowadzono PIT-OP, co znacznie ułatwiło części podatników korzystanie z tej możliwości.  Pierwotny odpis wynosił 1%. Rozliczenia podatkowe za 2022 r. dokonywano już z zastosowaniem wskaźnika odpisu zwiększonego do 1,5%. Wszystkie inne zasady pozostały bez zmian.

Jesteśmy głęboko przekonani, że będziecie Państwo pamiętali o Fundacji, tak jak czynicie to dotychczas . Potrzebujący czekają.

Za okazaną dobroć serdecznie dziękujemy!